اطلاعات فنی

سقف عرشه فولادی,سقف متال دک,سقف صنعتی,صنعتی سازی,طراحی بهینه, سقف استاندارد

سقف های مرکب عرشه فولادی مناسب ترین سریع ترین و اقهصادی ترین سقف صنعتی موجود در کشور می باشد.

اطلاعات فنی

  •   جدول مقایسه وزن و هزینه سقفها      Floor Comparison
  •   طراحی سقفهای عرشه فولادی در برابر آتش      Deck Fire Resistance
  •   مقاله  "سقفهای مرکب عرشه فولادی "  چاپ شده در مجله پیام ساختمان     Payam Sakhteman 91/07/15