مزیت ها

پادآب دک,سقف عرشه فولادی,سقف ,سقف صنعتی,عرشه,اسکلت فولادی,سازه فلزی,اسکلت بتنی,گل میخ برشگیر پیچی

پادآب دک,سقف عرشه فولادی,سقف ,سقف صنعتی,عرشه,,اسکلت فولادی,سازه فلزی,اسکلت بتنی,گل میخ برشگیر پیچی

PadabGostar@yahoo.com 44355928- 44355935