معرفی سقف

عرشه فولادی

سقف های مرکب عرشه فولادی مناسب ترین سریع ترین و اقهصادی ترین سقف صنعتی موجود در کشور می باشد.

PadabGostar@yahoo.com 44355928- 44355935